Voorwaarden deelname

“Great in 8 English Coaching Program”

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en op de deelname aan het “Great in 8 English Coaching Program” en gelden als overeenkomst tussen Buffi Duberman en de cursist:

1. De cursist die zich heeft ingeschreven aanvaardt bij inschrijving deze voorwaarden.

2. Een inschrijving komt tot stand door digitale akkoordverklaring van deze voorwaarden bij de betaling voor de inschrijving. De inschrijving is pas definitief nadat het cursusgeld tijdig en volledig door Buffi Duberman is ontvangen. Door de inschrijving wordt de cursist het volledige cursusbedrag verschuldigd aan Creative Communication Consultants. Pas nadat volledige betaling is ontvangen wordt de deelname van cursist aan de cursus bevestigd en heeft de cursist recht op deelname.

3. Deze cursus wordt gegeven aan maximaal 10 deelnemers. Een toegezonden inschrijfformulier geldt niet als een garantie van deelname. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt voor deze cursus worden volgende inschrijvingen niet in behandeling genomen en wordt dit per e-mail bevestigd. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

4. Taalcoach Buffi Duberman geeft persoonlijk de cursus. Deze overeenkomst wordt aangegaan met haar bedrijf: Creative Communication Consultants, adres Burgemeester Loeffplein 70 E/F, 5211RX ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17135952.

5. Het cursusprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

a) een live trainingsdag met de cursisten op de locatie: Koninginnenlaan 3, 5211WD ’s-Hertogenbosch, inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, frisdrank, cocktails & snacks en een lunch;
b) 8 coachingsgesprekken met Buffi Duberman via Zoom, met exclusieve opdrachten ontworpen voor Great in 8 leden,
c) ongelimiteerde toegang tot de digitale portaal van Business English Communication Course, voorafgaand en na het einde van de cursus;
d) een certificaat van deelname aan de cursus.

6. De prijs van de cursus eenmalig € 2.750 exclusief BTW, te voldoen door de cursist direct bij inschrijving in zijn geheel – of bij betaling in termijnen, € 3.000 te voldoen in 2 betalingen van € 1.500 exclusief BTW bij inschrijving en € 1.500 exclusief BTW uiterlijk voor 1 november 2019.

7. Indien de cursist na inschrijving om welke reden ook verhinderd is om de cursus te volgen of aanwezig te zijn, mag de cursist een vervangend persoon de cursus laten volgen, nadat deze persoon per e-mail voor aanvang als plaatsvervanger bij Buffi Duberman is aangemeld. De reeds verrichtte betaling door de oorspronkelijke cursist blijft in stand en betaling door de vervangende cursist dient door de oorspronkelijke cursist zelf verkregen te worden. De cursist die zijn of haar deelname annuleert of om welke reden ook niet (geheel of gedeeltelijk) bij de cursus aanwezig of bereikbaar is of kan zijn, krijgt geen korting of teruggave van cursusgelden. Indien de cursus niet door kan gaan door een oorzaak die aantoonbaar gelegen is bij Buffi Duberman, verkrijgt de cursist het inschrijfgeld volledig geretourneerd. Buffi Duberman zal in een dergelijk geval de cursist zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen. Indien mogelijk zal met de cursist een verplaatsing van de datum van de cursus besproken worden, in welk geval de overeenkomst in stand blijft en slechts later wordt uitgevoerd.

8. Op alle onderdelen van het cursusmateriaal berusten de auteursrechten van Buffi Duberman en niets uit het cursusmateriaal mag door de cursist verder gereproduceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijke toestemming van Buffi Duberman. De cursist verkrijgt slechts het recht op eigen gebruik van dit cursusmateriaal.